בקשה לתיקון שומה – מס שבח ומס רכישה

על פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה (בקשה לתיקון שומת מס שבח או בקשה לתיקון שומת מס רכישה).

החוק קובע כי תיקון שומה יכול להיעשות הן כתוצאה מהגשת בקשה לתיקון שומה שהוגשה על ידי הנישום והן ביוזמתו של המנהל ("מנהל" – מי שנתמנה על ידי שר האוצר בהודעה שפורסמה ברשומות להיות מנהל או סגן מנהל לעניין חוק זה").

בטופס הבקשה לתיקון שומה יש למלא את פרטי המבקש (מספר זהות, שם מלא, כתובת ומספר טלפון), פרטי השומה (גוש/חלקה, מספר השומה, תאריך השומה, סוג המס) וכן למלא את סכומי המס – סכום המס על פי שומת המנהל, סכום המס על פי בקשה התיקון וסכום המס שאינו שנוי במחלוקת.

אם לא יצוין הסכום שאינו שנוי במחלוקת – יחשב כל סכום המס על פי שומת המנהל כסכום שאינו שנוי במחלוקת. יצוין כי על סכומי המס שאינם שנויים במחלוקת שלא שולמו – יחולו הליכי גביה כחוק.

פרק הזמן להגשת בקשה לתיקון שומה – תוך כמה זמן ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה?

החוק תוחם את פרק הזמן שניתן להגיש במהלכו בקשה לתיקון שומה, וקובע כי ניתן להגישה תוך ארבע שנים מיום שאושרה כשומה עצמית או ארבע שנים מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניין.

העילות לבקשה לתיקון שומה – באילו מקרים ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה?

על הנישום המגיש בקשה לתיקון שומה לעמוד באחת מהאפשרויות המפורטות להלן, המהוות את העילה לבקשה לתיקון שומה:

(1)   נתגלו עובדות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכום המס;

(2)   המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס;

(3)   נתגלתה טעות בשומה.

אופן הגשת בקשה לתיקון שומת מס שבח ומס רכישה – כיצד מגישים בקשה לתיקון שומה?

על פי התקנות החדשות, קיימת חובה להגיש את בקשה לתיקון שומה באופן מקוון. 

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף סעיף 76א שקבע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76, יוגשו באופן מקוון ומי שלא הגיש הצהרה באופן זה יראו אותו כמי שלא הגיש הצהרה לעניין ההוראות לפי חוק זה.

בתיקון 84 לחוק הורחבו הוראות הסעיף, והוספו הסמכויות לקבוע כי גם בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85, הודעת השגה לפי סעיף 87 ומסמכים כאמור בסעיף 96 יוגשו באופן מקוון.
בתאריך 11.7.2017 אושרו ע"י וועדת הכספים התקנות בדבר הגשת הצהרות, מסמכים, בקשה לתיקון שומה והשגות באופן מקוון.

בתקנות ובכללים שנקבעו בנושא ופורסמו ברשומות ביום 15.10.2017 נקבע בין היתר כי הגשת הצהרה ומסמכים באופן מקוון תחל כחובה מיום 1.12.2017 ואילך, ואילו חובת הגשת בקשת תיקון שומה והשגה באופן מקוון תחל 30 ימים לאחר שהמנהל יפרסם ברשומות הודעה כי מערכת המחשוב המאפשרת קבלת דיווחים אלו מוכנה.

יצוין כי קיימים סייגים לחובת הדיווח המקוון, ובמקרים מסוימים רשאי עו"ד להגיש את הדיווח לא באופן מקוון. לשם כך עליו למלא טופס ייעודי לפיו מצהיר עורך הדין המייצג כי גילו 66 או יותר ביום 15.10.17.

חיוב בריבית, הצמדה וקנסות בתיקון שומת מס שבח ומס רכישה

הגשת בקשה לתיקון שומה אינה מפסיקה את חיובי הריבית, ההצמדה והקנסות, לגבי כל סכום המס שלא שולם.

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם משרדינו:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

WhatsApp us