הגשת מש"ח בעסקת מכר או רכישה – דיווח לרשות המיסים על עסקת מכר על ידי עורך דין מקרקעין

דגשים חשובים בהגשת מש"ח על ידי עורך דין מקרקעין

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על המוכר ורוכש זכות במקרקעין להגיש למנהל, תוך 30 ימים מיום המכירה, דיווח מפורט על העסקה, כפי שיפורט להלן.

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף סעיף 76א שקבע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76, יוגשו באופן מקוון ומי שלא הגיש הצהרה באופן זה יראו אותו כמי שלא הגיש הצהרה לעניין ההוראות לפי חוק זה.

בתקנות ובכללים שנקבעו בנושא ופורסמו ברשומות ביום 15/10/2017, נקבע בין היתר כי הגשת הצהרה ומסמכים באופן מקוון תחל כחובה החל מיום 1.12.2017.

(יצוין כי קיימים סייגים לחובת הדיווח המקוון, ובמקרים מסוימים רשאי עו"ד להגיש את הדיווח לא באופן מקוון. לשם כך עליו למלא טופס ייעודי לפיו מצהיר עורך הדין המייצג כי גילו 66 או יותר ביום 15.10.17).

פרטי ההצהרה ידווחו על גבי טפסים ממוחשבים וישלחו למשרד מיסוי המקרקעין האזורי שבתחום טיפולו נמצאים המקרקעין.

מכירת זכות במקרקעין – פרטי דיווח במש"ח

על-פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על המוכר זכות במקרקעין להגיש למשרד מיסוי המקרקעין, תוך 30 ימים מיום המכירה, הצהרה המפרטת את הפרטים המפורטים להלן:

(1)   פרטי הזכות;

(2)   פרטי העסקה;

(3)   התמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה;

(4)   התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך רכישתה;

(5)   הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח;

(6)   סכום המס המגיע ודרך חישובו;

(7)   זכאות לפטור או להנחה מהמס החל.

עשיית פעולה באיגוד מקרקעין

כמו כן, על העושה פעולה באיגוד מקרקעין להגיש למשרד מיסוי המקרקעין, בתוך 30 ימים מיום עשיית הפעולה, הצהרה שבה יפרט את כל אלה:

(1)   הפעולה שנעשתה;

(2)   תאריך עשיית הפעולה;

(3)   התמורה בעד הפעולה;

(4)   התמורה בעד רכישת הזכות באיגוד ותאריך רכישתה;

(5)   הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח;

(6)   סכום המס המגיע ודרך חישובו;

(7)   זכאות לפטור מהמס החל;

יש לצרף להצהרה זו מאזן של איגוד המקרקעין לסוף השנה שלפני יום עשיית הפעולה, ככל שהאיגוד חייב בעריכתו. עושה פעולה שלא צירף להצהרתו מאזן של איגוד המקרקעין כאמור בסעיף קטן (ב), יראוהו, לעניין סעיף 82, כאילו לא הגיש הצהרה, אלא אם יגיש מאזן כאמור במועד אחר שהתיר לו המנהל או אם האיגוד הגיש מאזן כאמור לפי הוראות סעיף 75(א).

רכישת זכות במקרקעין – פרטי דיווח במשח

על-פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על הרוכש זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין להגיש למשרד מיסוי המקרקעין, תוך 30 ימים מיום הרכישה, הצהרה המפרטת את הפרטים המפורטים להלן:

(1)   פרטי הזכות;

(2)   פרטי העסקה;

(3)   התמורה בעד הזכות;

(4)   סכום המס המגיע, אם מגיע, ודרך חישובו;

(5)   זכאות לפטור מהמס החל;

(6)   פרטי כלל הזכויות במקרקעין וכלל הזכויות באיגודי מקרקעין שבידי האיגוד ושוויים.

דגשים

מוכר זכות במקרקעין, רוכש זכות במקרקעין או עושה פעולה באיגוד מקרקעין, שלא פירט בהצהרתו את כל הפרטים הנדרשים בטופס הדיווח למשרד מיסוי המקרקעין, יראוהו, לעניין סעיף 82 לחוק, כאילו לא הגיש הצהרה. הוראה זו לא תחול אם שוכנע המנהל כי הפרטים האמורים אינם מצויים בידיעת המצהיר.

דיווח סכום המס המגיע ודרך חישובו:

את סכום מס הרכישה ודרך חישובו יש לערוך בטופס ההצהרה במקום שמיועד להצהרת הרוכש (פרק ו' לטופס ההצהרה). את סכום מס שבח ודרך חישובו יש לערוך ע"ג טופס 2990 / 2990 א ולצרפו לטופס ההצהרה.

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם משרדינו:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

WhatsApp us