הסתלקות מעיזבון – ויתור יורש על ירושה

מדוע להסתלק מעיזבון? מה המצבים בהם כדאי לוותר ולהסתלק מירושה

חוק הירושה מאפשר ליורש שלא לקבל את חלקו בירושה בדרך של הסתלקות מעיזבון.

קיימים כמה מצבים שכיחים להסתלקות מעיזבון. המצב השכיח ביותר להסתלקות יורש מעיזבון הוא ויתור על עזבונו של ילד לטובת אמו או אביו.

על פי חוק הירושה, כאשר אדם הולך לעולמו, במידה ולא ערך צוואה, עזבונו מתחלק באופן שמחציתו עוברת לבת/בן זוגו ומחציתו לילדיו. ברבים מן המקרים מעדיפים הילדים לוותר על חלקם לטובת ההורה הנותר בחיים. באופן זה מוגן ההורה הנותר בחיים מפני תביעה עתידית לפירוק שיתוף על ידי אחד מילדיו ותביעה לפינויו מדירת המגורים שלו ושל המנוח היה ואחד הילדים ידרוש כך בעתיד.

מצב שכיח נוסף להסתלקות מעיזבון הנו הסתלקות מירושה לצורך חיסכון במס, לרוב בעניין מיסוי מקרקעין של דירות. לעיתים היורש מעוניין להעביר לאדם אחר (כגון לבן זוג, לילד או לאחיו של המוריש) את הדירה, ואם יעשה זאת לאחר שיירש אותה – ייתכן ויחולו על ההעברה מס שבח ומס רכישה. כאשר היורש מסתלק מן המגיע לו לטובת אותו אדם אליו רצה להעביר את הדירה – אין מיסוי על כך.

ישנם מקרים אשר במטרה לחסוך במס רכישה על ידי היורש של דירת מגורים אותה הוא מתכוון לרכוש, למעשה מוותר על עזבונו בדירה בעלת שווי נמוך במיוחד, וזאת על מנת שלא תיחשב לא כדירה "נוספת" עת יידרש לרכוש דירה במחיר גבוה ולמעשה לשלם מס גדול ומיותר במקום שתיחשב לו כ"דירה יחידה" עם מדרגות מס רכישה נמוכות.

אחזקה של מעל ל- 50 אחוזים בדירת ירושה כאשר בכוונת היורש לרכוש דירה נוספת, תגרום לכך שישלם עבור הדירה הנרכשת מס רכישה מלא ולא מס רכישה מופחת לפי מדרגות דירה יחידה.

לדוגמא – נכון למדרגות מס הרכישה מעודכנות לשנת 2024 – ההפרש בין רכישת דירה יחידה בגובה כ-2 מיליון ₪ לעומת דירה נוספת הינו מעל 100,000 ₪.

הדרך הנכונה יותר לטעמנו היא במקום לוותר על העיזבון, להמתין עם רישומו ועם הוצאת צו הירושה או צו קיום הצוואה, ולהוציאו ולאחר מכן לרשום את הזכויות לטובת היורשים מכח הצו לאחר רכישת הדירה אותה היורש מתכוון לרכוש. כך למעשה אין צורך בויתור מוחלט על העיזבון לצורך חיסכון במס רכישה או מס שבח בעסקאות מקרקעין.

מצב שכיח אחר הנו הסתלקות מעיזבון עקב חובות שהיו למוריש. במידה ומהמוריש השאיר אחריו חובות, רשאים נושיו של המוריש להגיש התנגדות (בקשה) לגביית חוב חלוט מכספי העיזבון של המוריש.

יודגש כי היורש אחראי לחובות העיזבון רק עד גובה ירושתו, ולא ניתן לתבוע מהיורש מעבר למנת ירושתו גם אם סכום החובות של המוריש גבוה מכך.

לעיתים יורשים המודעים לחובות רבים אותם השאיר המוריש, יעדיפו לוותר על חלקם בירושה על מנת שלא לקחת חלק בהליך מסוג זה.

התנאים להסתלקות מעיזבון

לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון, רשאי יורש להגיש בכתב לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו. הדבר נכון הן כשמדובר בירושה על פי דין, כלומר כאשר המוריש לא ערך צוואה לפני מותו, והן כשמדובר בירושה על פי צוואה.

היורש יכול לבחור לוותר על כל חלקו בעיזבון של המוריש או על חלק מחלקו, למשל אם על פי הצוואה זכאי היורש לכספים, רשאי הוא לוותר על אחוז מסוים מהם, לבחירתו. עם זאת, לא ניתן להתנות הסתלקות מעיזבון, מאחר והסתלקות על תנאי – בטלה.

עם הגשת הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, יש לצרף "תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון", לפי הטופס הפורמלי של משרד המשפטים – הרשם לענייני ירושה, ולחתום עליו בפני עורך דין. בתצהיר יציין היורש את שיעור ההסתלקות מהעיזבון, וכן יציין לטובת מי הוא מסתלק מהעיזבון. כמו כן, על היורש המסתלק מהעיזבון להצהיר כי הסתלקותו הנה סופית, מוחלטת, מלאה ובלתי חוזרת.

על יורש שהנו קטין או פסול דין המבקש להסתלק מעיזבון לקבל אישור בית משפט לצורך אישור הסתלקותו.

חשוב לציין כי צוואה אינה יכולה להגביל את זכותו של יורש לוותר על עזבונו ו/או חלק ממנו אם ירצה בכך.

לטובת מי ניתן להסתלק מהעיזבון? למי ניתן להעביר את החלק עליו ויתר היורש?

קיימים שני אופנים בהם ניתן להסתלק מעיזבון:

הסתלקות כללית – כאשר החלק עליו ויתר היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים. אם בתצהיר ההסתלקות לא מציין היורש באופן ספציפי עבור מי מהיורשים הוא מוותר על חלקו בעיזבון – אזי מדובר בהסתלקות כללית ובמקרה כזה יחולק חזקו בעיזבון לחלקם של שאר היורשים.

הסתלקות ספציפית – היורש המוותר על חלקו בעיזבון יכול לבחור לטובת מי ילך החלק בעיזבון עליו הוא ויתר. עם זאת, במקרה של ירושה על פי דין מתיר החוק להסתלק מהעיזבון אך ורק לטובת בן זוג, ילד או אחיו של המוריש. לא ניתן להסתלק לטובת אדם אחר שאינו מנוי על אלה.

במקרים בהם היורשים ירצו להסתלק מהעיזבון לטובת יורש אחר – ניתן לחתום על הסכם חלוקת העיזבון ובאמצעותו ליישם זאת, אך לא בדרך של הסתלקות מעיזבון אגב הגשת הבקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה.

במקרה של ירושה על פי דין, מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם.

זוכה על פי צוואה שהסתלק מן המגיע לו, שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת. את חלקו יירשו היורשים על פי דין, ולא יתר היורשים על פי הצוואה, וזאת לפי פרשנות הפסיקה.

ביטול הסתלקות מעיזבון

כאמור לעיל, במסגרת התצהיר המוגש לרשם לענייני ירושה מצהיר היורש כי הסתלקותו הנה סופית, מוחלטת, מלאה ובלתי חוזרת.

עם זאת, בית המשפט הכיר באפשרות של יורש לחזור בו מהסתלקותו מהעיזבון במידה ותצהיר ההסתלקות אותו הגיש לרשם לענייני ירושה נחתם כתוצאה מעושק, מרמה, ניצול, או שלא מרצונו החופשי, וכן קבע כי הסתלקות של יורש שנעשתה לצורך הברחת נכסים מנושים הנה פסולה וניתנת לביטול.

יש לקחת בחשבון כי קשה מאוד לחזור מהסתלקות מעיזבון, ועל כן על היורש לקבל החלטה בעניין הסתלקותו לאחר ששקל את כל מרכיביה של החלטה שכזאת.

האם ניתן להסתלק מעיזבון גם לאחר רישומו?

אמנם לא ניתן להסתלק מהעיזבון לאחר רישומו בהיבט קבלת צו קיום הצוואה או צו הירושה אשר יפרטו את כל זכויות היורשים וחלקם בעיזבון, אך ניתן למעשה לחלק בצורה אחרת את העיזבון גם לאחר קבלת הצו באמצעות הסכם בין יורשים – הסכם חלוקת עיזבון.

לפירוט והרחבה בנושא הסכם בין יורשים היכנסו למאמר בנושא הסכם חלוקת עיזבון.

ליצירת קשר:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

 

WhatsApp us