ייפוי כוח מתמשך – המדריך המקיף לשנת 2021

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש אותו יצר המחוקק, במטרה לתת לממנה (כפי שנקרא בעבר – החסוי) כוח מבעוד מועד להחליט את מי הוא ממנה כשיהיה במצב עתידי בו לא יהיה מסוגל להבין בדבר.

יתרון ייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס

עד לא מזמן, במקרה בו ניתנה חוות דעת מומחה לפיה אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו, כלומר לנהל את רכושו, לקבל החלטות על גופו ועל שאר ענייניו האישיים, היו מוגשות לבית המשפט בקשות למינוי אפוטרופוס, כאשר החסוי אינו קובע את זהותו של האפוטרופוס המתמנה בעניינו.

האפוטרופוס אותו ממנה בית המשפט לחסוי, כפוף לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי ונדרש ממנו להגיש דו"חות באופן שוטף, פרטות ועוד. כמו כן, נדרש לקבל את אישורו של בית המשפט עבור הוצאות שיש להוציא לצורך טיפול בענייניו של החסוי. מאחר ומינויו של אדם כאפוטרופוס גובה ממנו מחיר כבד של הכנת דו"חות שוטפים ושנתיים, הגשת בקשות לבית משפט באופן שוטף ועוד, רבים היו מעדיפים כלל לא להתמנות באפוטרופוסים.

ייפוי כוח מתמשך פוטר את האדם שמונה בייפוי הכוח מהגשת דו"חות מעין אלה ומהגשת בקשות לבית המשפט עבור מגוון פעולות אותן הוא מבצע עבור הממנה. זאת ועוד, הממנה הוא זה שקובע את זהות הממונה בייפוי הכוח, עוד בזמן שהוא כשיר לשקול עניינים בסוג זה וכשהוא עדיין מבין בדבר.

הממנה בייפוי הכוח המתמשך רשאי להחליט על אילו עניינים הוא מעוניין למנות את הממונה, ואף למנות ממונים שונים לעניינים שונים (רפואיים, אישיים ורכושיים). הוא רשאי להגביל אותם או להרחיב את סמכותם לפי שיקול דעתו, ואף לתת להם הנחיות מקדמיות, בהן יפורט כיצד הוא רוצה שינהלו את ענייניו.

ייפוי כוח מתמשך – פרוצדורה

על הממנה לציין בייפוי הכוח את זהותו של מיופה הכוח ואת כל הנושאים לגביהם הוא ממנה את מיופה הכוח. במסגרת ייפוי הכוח רשאי הוא להגביל את הממונה בסמכויותיו או להרחיבן. בסיום עריכת ייפוי הכוח על הממנה ועל הממונה לחתום על ייפוי הכוח המתמשך לצורך הגשתו המקוונת ושליחתו של ייפוי הכוח למשרדי האפוטרופוס הכללי.

לאחר הגשת ייפוי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי, ייפוי הכוח המתמשך אינו נכנס לתוקף, אלא רק מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי. לאחר מספר שבועות/חודשים יש לקבל אישור מהאפוטרופוס הכללי כי ייפוי הכוח המתמשך הופקד כהלכה והינו עומד בדרישות החוק.

ייפוי כוח מתמשך – כניסה לתוקף

לשם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך על הממונה (מיופה הכוח) להגיש לאפוטרופוס הכללי תצהיר בקשה בצירוף חוות דעת מומחה לפיה הממנה הפסיק "להבין בדבר", או שהתמלאו התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך כפי שפורטו בייפוי הכוח. יש להודיע לממנה (מייפה הכוח) על הגשת הבקשה לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. ככל שהוגדר בייפוי הכוח אדם נוסף אותו יש ליידע עם הגשת הבקשה – יש ליידע אף אותו לפני הגשתה.

כיום כבר אין צורך להגיש באופן פיזי את הבקשה במשרדי האפוטרופוס הכללי, אלא ניתן להגיש את הצהרת הממונה (מיופה הכוח) לצורך הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך באיזור האישי באתר האפוטרופוס הכללי באופן מקוון. תוך שלושה ימי עסקים הממונה והממנה יקבלו הודעה מהאפוטרופוס הכללי על אישור הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך או מכתב דחייה.

מי רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

כל מי שבגיר (מעל גיל 18) ובעל כשירות משפטית.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח (ממונה)?

כל מי שבגיר, אשר לא מונה לו אפוטרופוס ואין ייפוי כוח מתמשך תקף בעניינו.

יצוין כי לא ימונה בעניינים רכושיים פושט רגל או חייב מוגבל חמור, מי שנותן לממנה טיפול רפואי בתשלום, מי שמספק לממנה מגורים בתשלום וכן עורך הדין שערך את ייפוי הכוח. כמו כן, לא ימונה מי שכבר מונה במיופה כוח של 3 אנשים (למעט אם מדובר בקרובו של הממנה).

סמכויותיו של מיופה הכוח

ניתן למנות את מיופה הכוח על עניינים רכושיים, אישיים (כגון מגורים) ורפואיים.

החריגים –

  1. איסור ביצוע פעולה שלפי מהותה או לפי דין על הממנה לבצעה אישית, כגון המרת דת, אימוץ, השתתפות בבחירות וכיו"ב.
  2. פעולות הדורשות הסמכה מפורשת – ישנן פעולות שניתן לייפות את כוחו של הממונה על מנת לבצען, אך יש לציין זאת במפורש בייפוי הכוח, כגון מתן תרומות, מתנות או הלוואות עד 100,000 ₪, פעולות משפטיות בגובה 100,000 ₪ עד 500,000 ₪, פעולות מסוימות במוצר פנסיוני וכן טיפול ואשפוז בבי"ח פסיכיאטרי.
  3. פעולות הדורשות אישור פסיכיאטר
  4. פעולות המצריכות אישור בית משפט מראש – כגון עסקאות נדל"ן, הסתלקות מעיזבון, מתן תרומות, מתנות או הלוואות מעל לגובה של 100,000 ₪ (אם ניתנה הסמכה מפורשת עד לגובה זה), פעולות משפטיות בגובה 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה מפורשת לכך או בגובה 500,000 ₪ אם ניתנה הסמכה מפורשת.

תשלום שכר טרחה למיופה הכוח –

ישולם שכר לממונה בייפוי הכוח המתמשך רק אם הדבר צוין מפורשות בייפוי הכוח ואם נקבע בו שיעור שכר הטרחה המשולם.

עם זאת, מיופה הכוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח.

פקיעת ייפוי כוח מתמשך או ביטול ייפוי כוח מתמשך

הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך גם לאחר כניסתו לתוקף, אלא אם הגביל את עצמו לעשות זאת בייפוי הכוח עצמו. עם זאת, גם אם הגביל את עצמו הממנה לבטל את ייפוי הכוח, עדיין רשאי הוא לבטלו באישור בית המשפט.

כמו כן, ניתן לקבוע בייפוי הכוח המתמשך תנאים לפקיעת ייפוי הכוח המתמשך, לדוגמא אם הממונה מינה את אשתו כמיופת כוחו, ניתן לקבוע בייפוי הכוח המתמשך כי עם גירושי בני הזוג יפקע כוחו של ייפוי הכוח המתמשך.

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ולהגישו לאפוטרופוס הכללי?

רק עורך דין אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך אותו ולהגישו באופן מקוון באמצעות הכרטיס החכם שברשותו.

רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, מופיעה באתר לשכת עורכי הדין.

יצוין כי נדרש שלעורך הדין לא יהיה עניין אישי בייפוי הכוח, וכי הוא אינו רשאי להיות מיופה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך – שכר טרחה ועלויות

בניגוד לשאר השירותים המשפטיים הניתנים על ידי עורכי דין, אשר נקבעו בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, טרם נקבע תעריף שכר טרחה עבור ייפוי כוח מתמשך.

אשר על כן, כל משרד עו"ד מתמחר באופן שונה את שכר הטרחה אשר נגבה עבור ייפוי כוח מתמשך. אין צורך בתשלום אגרה לאפוטרופוס הכללי בעת הגשת ייפוי הכוח המתמשך.

עו"ד גלית וייס ממשרדנו עברה את ההכשרה הנדרשת לשם עריכת ייפוי כוח מתמשך והנה בעלת המקצועיות, הידע והניסיון בעריכתו ובהגשתו. 

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

WhatsApp us