מדרגות מס רכישה 2024 – 2025 ברכישת דירה – עורך דין דורון אהרוני

מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים לשנים 2024 – 2025

עדכון מס הרכישה לרוכשי דירה בשנים 2024 – 2025

מדרגות מס רכישה מתעדכנות, בהתאם לתיקון בחוק, אחת לשנה, ובהתאמה לעליית המדד בכל שנה. בשנת 2023 המדד עלה ובהתאם לכך חישוב המס למדרגות המפורטת להלן נכון לעסקאות קניית דירה שהתבצעו החל מיום ה-16.1.2024 ועד ה-15.1.2025 בהתאם להוראת ביצוע 2/2024 מהווה הפחתה במס הרכישה לרוכשי דירה ראשונה (דירה יחידה).

להלן יפורטו מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים, בהתאם לעדכונים האחרונים בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס. 2/2024 מיום ה-16.1.2024 –

מדרגות מס רכישה המעודכנות ברכישת דירה ראשונה (דירה יחידה) לתושב ישראל – בתוקף מיום 16 בינואר 2024 ועד 15 בינואר 2025

  • על חלק השווי שעד 1,978,745 ₪: 0%
  • על חלק השווי שבין 1,978,745 ₪ – 2,347,040 ₪ – 3.5%
  • על חלק השווי שבין 2,347,040 ₪ – 6,055,070 ₪– 5%
  • על חלק השווי שבין 6,055,070 ₪ – 20,183,565 ₪ – 8%
  • על חלק השווי שמעל 20,183,565 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה המעודכנות ברכישת דירה שנייה ומעלה – דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) – בתוקף מיום 16 בינואר 2024 ועד 15 בינואר 2025

  • על חלק השווי שעד 6,055,070 ש"ח – 8%
  • על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש"ח – 10%

מדרגות מס רכישה – לעולה בתוקף מיום 16 בינואר 2024 ועד 15 בינואר 2025

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

  • על חלק השווי שעד 1,988,090 ₪: 0.5%
  • על חלק השווי העולה על 1,988,090 ₪: 5%

דוגמא

לצורך הדוגמא, ההבדל בין רכישת דירה ראשונה (דירה יחידה) לתושב ישראל או דירה שנייה ומעלה (דירה נוספת) בשווי של 2,500,000 ₪:

סה"כ מס רכישה לדירה ראשונה (דירה יחידה) בשווי 2,500,000 ₪ החל מיום 16 לינואר 2024 ועד ה-15 בינואר 2025: 20,538 ₪

סה"כ מס רכישה לדירה שנייה ומעלה (דירה נוספת) בשווי 2,500,000 ₪ החל מיום 16 לינואר 2024 ועד ה-15 בינואר 2025: 200,000 ₪

שיעור מס הרכישה על נכסים אחרים – שאינם דירת מגורים מס רכישה ברכישת מגרש, חנות וכיוצ"ב

בשנים האחרונות מס הרכישה על נכסים שאינם דירת מגורים – כגון חנות, מגרש, בניין וכו', וכן הקצאת מניות באיגוד מקרקעין עלה מ-5% ל-6%.

לענין זה קיימת הקלה בחוק לקבלת החזר של 1/6 ממס הרכישה שישולם (1% ממחיר הרכישה), בהתקיים התנאים הבאים:

1. מס הרכישה לא נתבע בניכוי כהוצאה במס הכנסה

2. הרכישה היא של זכות במקרקעין שעל פי תב"ע ניתן לבנות עליה דירה אחת לפחות המיועדת לשימוש למגורים

3. תוך 24 חודשים מיום הרכישה התקבל ההיתר.

בתכנון מס נכון, ניתן לצמצם במקרים מסויימים באופן משמעותי בתשלום מס הרכישה, ולחסוך בכך עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים, בכפוף כמובן לדין הקיים ולמחיר הדירה.

עם רכישת דירה קיים תשלום מס רכישה, המשתנה בהתאם למחיר הדירה, ובמיוחד לעצם היותה של הדירה דירתו היחידה של הקונה, או דירה נוספת, או להיותו תושב ישראל או תושב חוץ.

האם ניתן להפחית או לקבל הקלה במס הרכישה ברכישת "דירה נוספת"/ דירה שנייה ?

החוק מאפשר "להקפיא" את מס הרכישה עבור "דירה נוספת" ולשלם כאילו הייתה דירה יחידה, אם בעל הזכויות בדירה ימכור את הדירה הראשונה (יחידה) שבבעלותו בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה הנוספת, ותיוותר בבעלותו דירה אחת ויחידה. במקרה כזה תחושב הרכישה כאילו רכש דירה יחידה. היה ולא ימכור את דירתו הנוספת בתוך 18 חודשים, יישא סכום המס ריבית והצמדה.

לענין זה, בעבר התקופה למכירת הדירה הנוספת הייתה 18 חודשים, ולאחר מכן החל מיום 7/7/2021 התקופה למכירת הדירה הנוספת הוארכה ל- 24 חודשים. (תיקון 85 קבע הוראת שעה למשך 5 שנים במסגרתה הופחתה התקופה ל-18 חודשים, הוראת השעה הסתיימה ובהתאם, חזרה לחול התקופה של 24 חודשים כקבוע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב)). 

כיום, החל מה-1.6.2023 בהתאם לתיקון בחוק ההסדרים החדש (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023), חזרה התקופה למכירת הדירה הנוספת ל-18 חודשים בלבד, כפי שהיה בעבר בהוראת הביצוע.

כלומר בעסקאות מכר שנחתמו לאחר יום ה-1.6.2023 תקופת הגרייס למכירת הדירה החליפית תהיה 18 חודשים מיום החתימה על הסכם הרכישה.

לפירוט נוסף לענין הקלות ו/או פטור ממס רכישה לדירה שניה הכנסו למאמר בקישור.

מדרגות מס רכישה לנכה 2025-2024 

פטור ממס רכישה לנכה

תקנות מיסוי מקרקעין קובעות הקלות בתשלום מס רכישה ואף לעיתים פטור מלא מתשלום מס רכישה ברכישת זכות במקרקעין על ידי נכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, וזאת כל עוד הדירה הנרכשת משמשת לצורך מגוריו של הרוכש.

עבור נכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, קיימת הפחתה משמעותית במס הרכישה שישולם על ידו ברכישת דירה, וזאת גם אם קיימות דירות נוספות בבעלותו.

רכישת דירה ראשונה על ידי נכה – הנחה במס רכישה לנכה

אם מדובר ברכישת דירה יחידה על ידי נכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, (או אם קיימת בבעלותו דירה נוספת אך לפי החוק הוא זכאי ליהנות ממדרגות מס רכישה כדירה יחידה) יהנה הרוכש ממדרגות מס רכישה מופחתות, ובהתאם לשווי הדירה הנמכרת, לעיתים אף לפטור מלא.

במקרה זה, מס הרכישה שעל הרוכש לשלם הנו כמפורט להלן:

(1)   אם שווי הדירה הנרכשת הוא עד 2,500,000 ₪, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן –

(א)   על חלק השווי שעד לסך של 1,978,745 ₪ – לא ישולם מס.

(ב)   על חלק השווי העולה על סך של 1,978,745 ₪ ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%.

(2)   אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 ₪ – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% (מהשקל הראשון – גם אם מדובר ברכישת דירה יחידה).

רכישת דירה נוספת על ידי נכה (שאינה מהווה דירה ראשונה / דירה יחידה)

ברכישת דירה מגורים נוספת שאינה מהווה דירה יחידה של הרוכש, וזאת לצורך מגוריו (לא כדירה להשקעה) ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% מהשקל הראשון – וללא הגבלה בנושא מחיר הנכס. דהיינו, גם ברכישת דירות יוקרה כהגדרתן בחוק, לצורך מגוריו, יהנה הרוכש מתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5%.

סייג לשימוש בפטור/בהקלה בתשלום מס רכישה לנכה 

פטור זה יינתן לנכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה – פעמיים בלבד בחייו – ולצורך מגוריו בלבד.

פטור ממס רכישה לילד נכה של הרוכשים 

ניתן לקבל את פטור ממס רכישה לילד נכה – הפטור למעשה יינתן עבור הוריו של הילד נכה המתגורר איתם, ובכפוף לכך שיעמוד בקריטריונים על פי חוק. 

רכישת דירה על ידי שני בני זוג במשותף כשאחד מהם נכה

ברכישת זכות במקרקעין במשותף על ידי בני זוג שאחד מהם הוא נכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יחויבו שני בני הזוג הרוכשים במס רכישה בשיעור של 0.5% בלבד (דהיינו גם בן זוגו של הנכה יקבל פטור/הקלה במס רכישה לפי העניין.

כמו כן, אם שני יחידים רכשו את הזכות במקרקעין במשותף שאחד מהם זכאי לחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5%, והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

 

*רשימה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עורך דין מקרקעין בטרם כל רכישת דירה לצורך תכנון מס וקבלת ייעוץ משפטי.

 

הכותב, עו"ד דורון אהרוני, בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2003, מעורכי הדין המובילים בתחום דיני החוזים, מקרקעין ומיסוי מקרקעין, מתמחה בייצוג משפטי בעסקאות מקרקעין – מכירה ורכישה , יזמות, ובעל מומחיות וניסיון נרחב בתחום מיסוי מקרקעין; יועץ ומלווה של עסקאות מקרקעין בסקטור הפרטי והעסקי תוך פתרונות מיסויים יצירתיים, ומייעץ במיסוי מקרקעין לעורכי דין בתחום.

משרדנו מייצג רוכשים / מוכרים בעסקאות מקרקעין, לקבלת הצעה לייצוג במכירה או רכישה של נכס מקרקעין, וכן לתיאום פגישת ייעוץ, ניתן ליצור קשר עם משרדינו:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

 

כתיבת תגובה

WhatsApp us