חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") מאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית משותפת או שתי צוואות הדדיות, מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. בצוואה הדדית קובעים בני הזוג כי עם מות אחד מבני הזוג, יעבור עזבונו של בן הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים, ובמות שני בני הזוג יועבר העיזבון לצד שלישי, בדרך כלל לילדי בני הזוג.

חוק הירושה במתכונתו הנוכחית, במקרים רבים אינו תואם לרצונותיהם של בני זוג המעוניינים להוריש את עיזבונם בצורה מסוימת. חוק הירושה קובע כי עם מות אחד מבני הזוג, יחולק עזבונו של בן הזוג הנפטר – מחצית לבן/בת הזוג ומחצית לילדיו באופן שווה ביניהם. עם זאת, זוגות רבים מעוניינים לשנות את סדר ההורשה הקבוע בחוק, ולקבוע כי עם מות אחד מבני הזוג, יעבור עזבונו של בן הזוג שנפטר לבן/בת הזוג שנותר בחיים, ורק לאחר מות שני בני הזוג יועבר עיזבונם לילדיהם.

עריכת צוואה הדדית מאפשרת לשנות את הקבוע בחוק הירושה ולהשאיר את הונם של בני הזוג בידיהם עד למות שני בני הזוג.

צוואה הדדית שונה במתכונתה ובמהותה מאשר צוואה רגילה. אדם המצווה להוריש את רכושו ועזבונו בצוואה רגילה יכול לחזור בו ולשנות את צוואתו, לבטלה ולערוך צוואה חדשה השונה מקודמתה.

  בשונה מצוואה רגילה, חוק הירושה מכיר בהסתמכות בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר כשמדובר בצוואה הדדית, ועל כן, קשה לשנות צוואה הדדית שנחתמה זה מכבר או לבטלה. חוק הירושה קובע כיביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

יצוין כי הוראות סעיף זה יחולו אם אין בצוואה ההדדית הוראה אחרת. ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

לסיכום, בחירת בני זוג בעריכת צוואה הדדית מאפשרת להם "לבטח" את רצונותיהם אף לאחר מותם במידת מה, ולהגביל את אפשרות בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו או לבטלה, אף אם השתנו נסיבות חייו של בן הזוג שנותר בחיים (למשל אם הכיר בן/בת זוג חדשים), אלא אם קיימת בצוואה ההדדית הוראה לפיה המצווה רשאי לשנות את הקבוע בצוואתו ההדדית.

פרוצדורלית, עם פטירת אחד מבני הזוג, על בן הזוג שנותר בחיים לפנות לעורך דין צוואות לצורך הגשת צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה במחוז פטירתו של המוריש.

על כן, חשוב להיוועץ בעורך דין צוואות המתמחה בירושות ובעריכת צוואות בטרם עריכתן.

עורכת דין גלית וייס, שותפה במשרדנו, מתמחה בעריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות, הגשת בקשה לצו ירושה, הגשת בקשה לצו קיום צוואה. לפרטים ניתן ליצור עמה קשר

במייל doron@doron-aharoni.com   וישירות בטל' – 052-5477765.