צוואה הדדית

המדריך המלא לעריכת צוואות הדדיות

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") מאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית משותפת או שתי צוואות הדדיות, מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. בצוואה הדדית קובעים בני הזוג כי עם מות אחד מבני הזוג, יעבור עזבונו של בן הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים, ובמות שני בני הזוג יועבר העיזבון לצד שלישי, בדרך כלל לילדי בני הזוג.

מדוע לערוך צוואה הדדית? מה היתרונות של צוואה הדדית על פני צוואה רגילה?

חוק הירושה במתכונתו הנוכחית, במקרים רבים אינו תואם לרצונותיהם של בני זוג המעוניינים להוריש את עיזבונם בצורה מסוימת. חוק הירושה קובע כי עם מות אחד מבני הזוג, יחולק עזבונו של בן הזוג הנפטר – מחצית לבן/בת הזוג ומחצית לילדיו באופן שווה ביניהם. עם זאת, זוגות רבים מעוניינים לשנות את סדר ההורשה הקבוע בחוק, ולקבוע כי עם מות אחד מבני הזוג, יעבור עזבונו של בן הזוג שנפטר לבן/בת הזוג שנותר בחיים, ורק לאחר מות שני בני הזוג יועבר עיזבונם לילדיהם.

עריכת צוואה הדדית מאפשרת לשנות את הקבוע בחוק הירושה ולהשאיר את הונם של בני הזוג בידיהם עד למות שני בני הזוג.

צוואה הדדית שונה במתכונתה ובמהותה מאשר צוואה רגילה. אדם המצווה להוריש את רכושו ועזבונו בצוואה רגילה יכול לחזור בו ולשנות את צוואתו, לבטלה ולערוך צוואה חדשה השונה מקודמתה.

בשונה מצוואה רגילה, חוק הירושה מכיר בהסתמכות בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר כשמדובר בצוואה הדדית, ועל כן, קשה לשנות צוואה הדדית שנחתמה זה מכבר או לבטלה. חוק הירושה קובע כיביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

יצוין כי הוראות סעיף זה יחולו אם אין בצוואה ההדדית הוראה אחרת. ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

פרוצדורלית, עם פטירת אחד מבני הזוג, על בן הזוג שנותר בחיים לפנות לעורך דין צוואות לצורך הגשת צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה במחוז פטירתו של המוריש.

הגשת התנגדות לצוואה הדדית

עם פטירתו של המוריש, לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה, קיים פרק זמן הקבוע בחוק בו ניתן להגיש התנגדות כמו לכל צוואה אחרת. עם זאת, מאחר ומדובר בבקשה לצו קיום צוואה הדדית, מנעד העילות להתנגדויות הנו רחב בהרבה, מאחר ובצוואה הדדית יש לעמוד בקריטריונים נוספים, המפורטים לעיל, אשר לא קיימים בצוואות רגילות, על מנת שתעמוד בתוקפה.

המועד להגשת התנגדות לצוואה הנו שבועיים מיום הפרסום בדבר הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה בעיתון יומי, או תקופה ארוכה יותר, לפי קביעת הרשם לענייני ירושה.

על מנת להגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה הדדית, יש להגיש לרשם לעניני ירושה כתב התנגדות במספר עותקים מספיק עבור בית המשפט ובעלי הדין, לפרט בה את נושא התנגדותו ונימוקיה, ולצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת, בצירוף תצהיר של מגיש בקשת ההתנגדות, המאמת את העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות. לכתב ההתנגדות יש לצרף קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה, ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין וכן טופס פתיחת הליך לפי תקנה 7א לתקנות סדר הדין האזרחי.

בחודשים האחרונים ניתן להגיש התנגדויות במערכת המקוונת של הרשם לעניניי ירושה. לאחר פתיחת הלשונית של "איתור בקשות" יש למלא את פרטי המנוח, לאתר את התיק שלו ברשם הירושה וולחוץ על לשונית "הגשת התנגדות". ניתן למלא את פרטי מגיש ההתנגדות, לצרף את כל האסמכתאות התומכות בבקשת ההתנגדות ולשלם באופן מקוון את האגרה בגינה.

עם הגשת התנגדות לצוואה, מועבר הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט.

 

לסיכום, בחירת בני זוג בעריכת צוואה הדדית מאפשרת להם "לבטח" את רצונותיהם אף לאחר מותם במידת מה, ולהגביל את אפשרות בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו או לבטלה, אף אם השתנו נסיבות חייו של בן הזוג שנותר בחיים (למשל אם הכיר בן/בת זוג חדשים), אלא אם קיימת בצוואה ההדדית הוראה לפיה המצווה רשאי לשנות את הקבוע בצוואתו ההדדית.

על כן, חשוב להיוועץ בעורך דין צוואות המתמחה בירושות ובעריכת צוואות בטרם עריכתן.

עורכת דין גלית וייס, שותפה במשרדנו, מתמחה בעריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות, הגשת בקשה לצו ירושה, הגשת בקשה לצו קיום צוואה. לפרטים ניתן ליצור עמה קשר:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

 

WhatsApp us