צוואה ללא עורך דין – טיפים חשובים

עריכת צוואה באופן עצמאי – לבד, ללא עורך דין או נוטריון

במאמר זה אפרט את הנושאים השונים שחשוב לשים עליהם דגש בעריכת צוואה לבד, ללא עורך דין או נוטריון.

רבים טועים לחשוב, כי צוואה ניתן לערוך באמצאות עורך דין או נוטריון בלבד, אך למעשה החוק מאפשר למצווה לערוך צוואה בעצמו ללא תשלום לשום גורם.

אמנם לעריכת צוואה באמצעות עורך דין יתרונות רבים, מאחר ועורך הדין מנסח את הצוואה (לפי רצון המצווה) באופן שהצוואה בסופו של דבר תיושם באופן המיטבי אצל כל הגורמים השונים לאחר פטירתו  – לרבות הטאבו (לשכת רישום המקרקעין), הבנקים וכיו"ב, וכן מנסח את הצוואה כך שתעורר כמה שפחות התנגדויות משפטיות לאחר פטירת המצווה, דבר שעלול לגרור את היורשים לערכאות משפטיות ארוכות ויקרות שלא לצורך.

כשעורכים צוואה ללא סיועו של עורך דין, חשוב לשים דגש על כמה עניינים מהותיים, על מנת שהצוואה תהיה בת תוקף, שיינתן צו קיום צוואה לאחר הפטירה ושתיושם כפי שהיא.

סוג הצוואה – צוואה בעדים / צוואה בכתב יד / צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

החוק מאפשר לערוך צוואה בעדים – יש לבחור שני עדים אשר את פרטיהם (שם, מספר זהות וכתובת) על המצווה לציין בתחתית הצוואה. על שני המצווים להצהיר בחתימתם כי המצווה חתם בפניהם על צוואתו הנ"ל לאחר שהצהיר בפניהם שזאת צוואתו האחרונה שאותה עשה מרצונה הטוב והחופשי בהיותו בדעה צלולה וללא אונס או לחץ או כפיה או השפעה כלשהי, וביקש מהם להיות עדים לחתימתו ולאשר בחתימת ידיהם שכך הצהיר וחתם בפניהם. בסיום הצהרתם עליהם לחתום ולציין את מועד חתימתם.

יש לבחור עדים שאינם היורשים עפ"י הצוואה ושאין להם עניין בירושה. כמו כן, רצוי שהעדים יהיו צעירים, כך שאם תגיע הצוואה לפתחו של בית המשפט – אפשר יהיה לגבות מהם עדות שתסייע לכך שהצוואה בסופו של דבר תקוים במלואה עפ"י רצון המצווה.

כמו כן, מאפשר החוק לערוך צוואה בכתב יד – במקרה כזה, אין צורך להיעזר בעדים לצוואה, והמצווה רשאי לכתוב בכתב ידו את צוואתו (לרבות חתימה ותאריך). יש לקחת בחשבון כי צוואה כזאת לא מתקבלת אוטומטית בעת הגשתה לרשם לענייני ירושה מאחר ונדרש תצהיר של אדם קרוב (כמו בן זוג או צאצא) כי אכן מדובר בכתב ידו של המוריש ובחתימתו האותנטית של המוריש. במקרה כזה יידרש אותו קרוב לחתום על תצהיר בפני עורך דין.

בנוסף לכך, ניתן לערוך צוואה בפני הרשם לענייני ירושה – במקרה זה ניתן לומר בעל פה בפני הרשם את הצוואה, או לחילופין להגיש לרשם הצוואה בכתב. אם בוחר המצווה לומר בעל פה את צוואתו בפני הרשם, נציג הרשות ירשום את דבריו ויקריא לו את צוואתו, המצווה יצהיר שזו אכן צוואתו, ונציג הרשות יאשר על גבי הצוואה שהיא נרשמה ושהמצווה הצהיר שזו צוואתו. במקרה זה אין צורך בחתימה של המצווה על גבי הצוואה. יש לקחת בחשבון כי בשונה מצווה בעדים או מצוואה בכתב יד, בצוואה בפני הרשם לירושה יש צורך בתשלום אגרה לרשות (בסך כמה מאות שקלים  – סכום המתעדכן מדי שנה).

מה כולל העיזבון

יש להכליל בצוואה סעיף המפרט מה כולל עזבונו של המוריש. יש לשים לב שהעיזבון המוגדר בצוואה יכלול את כל הרכוש והזכויות של המוריש מבלי להשמיט שום רכוש או זכות (אחרת לאחר הפטירה יהיה צורך הן בהוצאת צו ירושה והן בהוצאת צו קיום צוואה). כדאי לפרט כי העזבון יכלול את כל נכסי המקרקעין שיש למוריש זכויות בהם הן קנייניות והן חוזיות, והן את כל המיטלטלין שברשותו ו/או השייכים לו והנמצאים ברשותו של אחר בעת פטירתו, את כל הכספים בחשבונות בנק במדינת ישראל, מניות, מטבע זר, ניירות ערך, פיקדונות, תוכניות חסכון בכל בנק בתחומי מדינת ישראל ו/או בעולם כולו ומבלי יוצא מן הכלל חסכונות בכל בנק בישראל ו/או בבנק לאומי וזכויות מכל מין וסוג שהוא אשר יש למוריש ו/או שיהיו ביום פטירתו לרבות, בין היתר, ומבלי יוצא מן הכלל בחשבון הבנק שלו וכן קופות גמל על שמו ו/או המתנהלות בחשבונות הבנק שלו ו/או באמצעותם וכן קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ופיצויים וביטוחי מנהלים השייכות למוריש בעת פטירתי; בין אם הנכסים, הרכוש הכספים והזכויות הם בבעלות המוריש היום או שיגיעו לבעלותו בדרך של העברה, רכישה, מתנה או ירושה.

אין צורך מהותי לפרט זכויות ספציפיות כגון כתובת של דירת מגורים, גוש חלקה, מספר חשבון הבנק וכיו"ב, מאחר שמדובר ברכוש נזיל – ויכול להיות שעד למועד הפטירה המוריש כבר לא יחזיק באותה דירה או חשבון. אך עם זאת, ניתן לפרט זאת רק על מנת להקל על היורשים באיתור הנכסים והזכויות.

יש לקחת בחשבון כי מי שהמוריש קבע כמוטבים בכל הקרנות – לרבות ביטוחי מנהלים, פנסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל וכיו"ב – הוא גובר על הקבוע בצוואה, ולכן יש לוודא מבעוד מועד כי המוטבים המוגדרים בקרנות אלה הם אכן אלה שהמוריש רוצה לצוות להם את אותן קרנות ו/או קופות.

תאריך וחתימה

יש לציין בצוואה את מועד עריכתה ולהוסיף את חתימת המצווה בסופה. במידה ומדובר בצוואה בעדים יש להוסיף גם חתימת העדים ותאריך חתימתם של העדים.

סדר ירושה בצוואה

המצווה רשאי לקבוע סדר ירושה בצוואתו – למשל, שאם בעת פטירתו בת הזוג תהיה בחיים – היא תירש את כל עזבונו, בעוד שאם היא לא תהיה בחיים בעת פטירתו – יירשו את עזבונו ילדיו, בחלקים שווים ביניהם. חשוב לציין את השם המלא המופיע בתעוזת הזהות של היורשים וכן לציין את תעודות הזהות שלהם.

מומלץ שהצוואה תכלול הוראה כיצד יחולק העזבון במקרה שאחד היורשים נפטר – למי יועברו זכויותיו.

פירוט הצוואה

על מנת לעורר כמה שפחות התנגדויות לצוואה לאחר ההגשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה לאחר הפטירה, וכן על מנת שהרשויות (טאבו, בנקים וכיו"ב)יוכלו לחלק את העזבון במהירות – על הצוואה להיות פשוטה, בהירה וחד משמעית.

מומלץ שלא לכתוב סיבות שונות להחלטה להוריש ליורש כזה או אחר. אם המצווה מציין בצוואתו מה הסיבה לכך שהוא מוריש או לא מוריש דבר מה ליורש כלשהו – עלול הדבר להוות עילה להתנגדות בבית המשפט עם הגשת צו קיום צוואה. המתנגד יכול לנסות להוכיח שהסיבה המפורטת בצוואה מקורה בטעות ועל כן הוא זכאי לירושה. לכן כדאי שלא לספק הסברים לאופן חלוקת הירושה המפורטת בצוואה.

כמו כן, הרשויות השונות (טאבו, בנקים וכיו"ב) צריכות לקבל הוראות פשוטות וחד משמעיות על מנת לדעת כיצד לחלק את נכסי העזבון. אם יהיו הוראות מסורבלות מדי בצוואה  – הרשויות השונות ידרשו מהיורשים לפנות לבית המשפט על מנת שייתן הוראה לרשות כיצד לחלק את העיזבון. ניתן למנוע זאת מבעוד מועד.

הפקדת הצוואה ברשם לענייני ירושה

המצווה רשאי להפקיד את צוואתו ברשם לענייני ירושה. עם זאת, אין חובה לעשות כן, ולעיתים הדבר אף עלול להקשות הן עליו והן על היורשים, אם בחר המצווה לשנות את צוואתו לאחר מכן ולערוך צוואה מתוקנת.

לסיכום, אם בחרתם לערוך צוואה עצמית, שלא באמצעות עורך דין או נוטריון, חשוב מאוד ליישם את ההוראות המפורטות לעיל במאמר זה, וזאת על מנת שהצוואה תהיה בת תוקף, שהסיכויים להגשת התנגדות לצוואה יהיו מזעריים, ושהרשויות השונות יחלקו את נכסי העזבון בצורה המהירה ביותר.

הכותבת, עורכת דין גלית וייס, בעלת תואר ראשון (LL.B) ותואר שני (LL.M) במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ועורכת דין משנת 2011 שותפה במשרדנו, מתמחה בעריכת צוואות, הגשת בקשה לצו ירושה / לצו קיום צוואה. מוסכמת משרד המשפטים להגשת ייפוי כוח מתמשך.

 ליצירת קשר:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

WhatsApp us