רישום ירושה במקרקעין – הדרך לרשום דירת ירושה בטאבו

כאשר למוריש המנוח קיימות זכויות בדירה, בבית מגורים, במגרש או בנכס מסחרי, יש צורך לרשום את זכויות היורשים במרשם בו מתנהל רישום הזכויות – כגון לשכת רישום המקרקעין (הטאבו), רשות מקרקעי ישראל, המנהל האזרחי או החברה המשכנת.

קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה

השלב הראשון בתהליך הנו הגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (במידה והמוריש הניח אחריו צוואה) לרשם לענייני ירושה. לאחר קבלת הצו, יש לבחון האם מעוניינים היורשים בעריכת הסכם חלוקת עיזבון, במסגרתו הם יסכימו על חלוקה אחרת של הירושה – אם יהיו חפצים בכך (לדוגמא לשם חיסכון במס).

בדיקת פרטי המנוח במרשמי המקרקעין

השלב הבא הנו בדיקת רישום פרטיו של המנוח במרשם הרלוונטי בו רשומות זכויותיו במקרקעין – אם מדובר בלשכת רישום המקרקעין – יש להוציא נסח טאבו עדכני (העתק רישום מפנקס בתים משותפים או פנקס הזכויות), או אישור זכויות רמ"י (במקרה והרישום מתנהל במרשמי רשות מקרקעי ישראל) או אישור זכויות מהחברה המשכנת (במקרה והרישום מתנהל במרשמי החברה המשכנת) ולבחון האם זכויותיו של המנוח רשומות באופן נכון – האם שמו המלא של מנוח מצוין בנסח הטאבו והאם מספר תעודת הזהות שלו רשום באופן מדויק. במקרה ומשהו מנתונים אלה שגוי – יש להגיש בקשה לתקנם עוד בטרם הגשת הבקשה לרישום זכויות היורשים מכוח ההורשה. כמו כן יש לוודא כי שמו של המנוח ומספר הזיהוי שלו כפי שמופיעים בצו הירושה זהים לאלה המופיעים בנסח הטאבו.

במקרה בו קיימת טעות בשמו או במספר הזיהוי של המנוח בצו הירושה או בצו קיום הצוואה – יש להגיש בקשה לתיקון הטעות לרשם לענייני ירושה. ניתן לעשות זאת באופן מקוון באתר הרשם. במידה והטעות מצויה במרשמי המקרקעין – יש להגיש למרשם הרלוונטי את הבקשה לתיקון הטעות בצירוף מסמכים נוספים כפי שיפורטו להלן.

במקרה בו קיימת טעות בשמו או במספר תעודת הזיהוי של המוריש – יש להגיש תצהיר של אדם קרוב למוריש אשר יצהיר על נתוניו הנכונים של המוריש, וכן תצהיר אדם זר אשר יצהיר גם הוא על נתוניו של המוריש, אשר יתבסס על נתונים אשר יוצגו בפניו. יש לצרף צילום של תעודת זהות המוריש אם קיימת וכן תעודת פטירה. לכל אלה יש לצרף אגרה ובקשה לתיקון טעות סופר, ומי שרשאי לחתום עליה הוא אחד היורשים, אותו יאמת עו"ד. יצוין כי במקרה ומקור הטעות אינו במסמכים המקוריים שהוגשו לרשות בעת רישום הזכויות  – אזי אין צורך בתשלום האגרה.

בקשה לרישום הורשה במקרקעין

לאחר שתוקנו הנתונים השגויים, יש להגיש בקשה לרישום במקרקעין מאומתת ע"י עו"ד במסגרתה יש לציין את כל פרטי נכס המקרקעין (גוש, חלקה, תת חלקה ושם הישוב בו מצוי הנכס), יש לציין מה הפעולה המבוקשת  – רישום צו ירושה/רישום צו קיום צוואה/ רישום הסכם חלוקת עיזבון, לציין את שם המנוח ומספר הזיהוי שלו, ומספיק שרק אחד היורשים יחתום על הבקשה. יצוין כי אם מדובר ברישום הסכם חלוקת עיזבון – יש צורך שכל היורשים יחתמו על הבקשה. לבקשה זו יש לצרף את צו הירושה או צו קיום הצוואה, את הסכם חלוקת העיזבון (אם קיים), וכתב הצהרת עורך דין במידה והבקשה הוגשה באופן מקוון.

משך הטיפול ברישום ההורשה במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין זהה למשך הטיפול בתיק מכר רגיל (בדרך כלל ימים אחדים).

לסיכום, על מנת שרישום ההורשה בנכס מקרקעין יסתיים באופן מוצלח ומהיר ככל הניתן – כדאי לבדוק כי כל הנתונים הרשומים הן בצו הירושה/צו קיום צוואה והן בנסח הטאבו (או במרשם אחר רלוונטי) נכונים וזהים אחד לשני, ובמידה ויש לתקנם – כדאי לעשות זאת עוד בטרם הגשת הבקשה לרישום ההורשה.

עו"ד גלית וייס ממשרדנו הנה בעלת המקצועיות, הידע והניסיון בעריכת צוואות, בהגשת בקשה לצו ירושה וצו קיום צוואה ורישום הורשה. 

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

WhatsApp us